Regulamin Wydarzenia

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „smartAccounting” jest firma smartBusiness Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Bydgoszczy pod numerem 0000730289, NIP: 5542964866, REGON: 38007821700000
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenia odbywać się będą na terenie  Polski. Dokładna lista miast i lokalizacji oraz godzin wydarzeń będzie aktualizowana i publikowana na stronie www.smartaccounting.pl
 2. Nie jest możliwy zdalny udział w wydarzeniach.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest ponadto rejestracja Uczestnika za pośrednictwem platformy www.smartaccounting.pl

3.Uczestnictwo w Wydarzeniu jest płatne. Ceny biletów dostępne są na stronie www.smartaccounting.pl

 1. Płatność za zakup biletu może być dokonana w formie:

  a)      kartą kredytową lub debetową online,
  b)      przelewu z konta bankowego,
  c)      przelewu internetowego.
 2. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
 3. Uczestnicy wydarzenia smartAccounting oświadczają, iż rozumieją, że ma ono charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.smartaccounting.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

4. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora jako administratora tych danych, w celu rejestracji na Wydarzenie, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia.
 2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 3. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.
 4. Uczestnicy wydarzenia smartAccounting organizowanego przez smartBusiness oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. 
 5. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, Instagram, G+, Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w szkoleniu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.smartAccounting.pl